BOLTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Regulamin promocji "Zestaw spawacza"

Lublin, 01.04.2019 r.

 

REGULAMIN PROMOCJI „Zestaw spawacza” (dalej: Regulamin)

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udziału w akcji promocyjnej „Zestaw spawacza” (dalej: „Promocja”).

1.2. Organizatorem Promocji jest BOLTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.

(dawniej PSP Sp. z o.o.) 20-484 Lublin, ul. Inżynierska 3  , prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie pod numerem KRS 0000689618, NIP 946-26-72-336

(dalej: „Organizator”).

1.3. Produkty objęte promocją, o których mowa poniżej, zwane są dalej także „Produktami

Promocyjnymi”.

1.4. Promocja dotyczy poniższych produktów:

„Zestaw ochronny spawacza”

1.5. Czas trwania Promocji: od 2019-04-01 do 2019-04-30. Czas obowiązywania Promocji może być przez Organizatora przedłużony o dalszy czas oznaczony.

1.6. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora i na życzenie Klienta zostanie mu przesłany pocztą elektroniczną.

1.7. Przystąpienie do uczestnictwa w Promocji będzie równoznaczne z uznaniem akceptacji przez Klienta postawień niniejszego Regulaminu.

1.8. Promocja obowiązuje na obszarze Rzeczpospolitej Polski.

2. Warunki uczestnictwa w promocji

2.1. W Promocji mogą wziąć udział klienci ostateczni Organizatora. Klientami ostatecznymi, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, są Klienci zarejestrowani w systemie BOLTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. będący przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców („Klienci”).

2.2. W Promocji Klient może brać udział wielokrotnie.

2.3. Promocja nie łączy się z innymi aktualnie trwającymi promocjami i zniżkami oferowanymi przez Organizatora, chyba, że regulamin ww. akcji promocyjnej stanowiłby inaczej.

3. Zasady promocji

3.1. Zakup, w następstwie zamówienia złożonego w okresie trwania Promocji Produktów Promocyjnych w ilości minimum 6 sztuk lub więcej, uprawnia do otrzymania nagrody rzeczowej w postaci zegarka naręcznego.

3.2. Warunki promocji obowiązują dla cen zakupu netto Produktów Promocyjnych.

3.3. Ceny nie podlegają dodatkowemu rabatowaniu.

3.4. Przy zamówieniach składanych w formie pisemnej należy dopisać na kopercie lub w tytule wiadomości e-mail/faksu „PROMOCJA Zestaw spawacza”.

4. Reklamacje

4.1. Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub w formie e-mail

kierowanego na adres: info@bolte.pl  .

4.2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację oraz okoliczność będącą podstawą reklamacji.

4.3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty jej odbioru

5. Postanowienia końcowe

5.1. Organizator zastrzega możliwość każdorazowej zmiany Regulaminu, którego aktualna wersja jest

dostępna w siedzibie Organizatora.

5.2. Wszelkich informacji nt. niniejszej Promocji udziela Dział Obsługi Klienta BOLTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.

5.3. Regulamin, jak i realizacja promocji oraz wszelkie związane z promocją kwestie, poddane są właściwości prawa polskiego.

5.4. Wszelkie spory które wynikną z lub będą pozostawały w związku z Promocją lub Regulaminem rozstrzygać będą sądy polskie: sąd właściwy miejscowo dla siedziby powoda.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Kim jesteśmy?

Twoje dane są administrowane przez BOLTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. z siedzibą w Lublinie,

20-484 Lublin, ul. Inżynierska 3  , KRS 0000689618, zwanej dalej „Administratorem”.

Jak możesz się z nami skontaktować?

listownie: 20-484 Lublin, ul. Inżynierska 3

mailowo na adres: info@bolte.pl

telefonicznie pod nr: + 48 81 745 20 51 w.102

Jakie masz prawa?

1. dostępu do Twoich danych,

2. ich poprawiania,

3. żądania ich usunięcia,

4. ograniczenia przetwarzania,

5. przenoszenia danych.

6. cofnięcia w dowolnym momencie zgód na otrzymywanie informacji handlowych. Zgody te

możesz cofnąć, kontaktując się z nami i składając oświadczenie o odwołaniu zgód na

powyższe dane kontaktowe.

Co zrobić gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?

Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych

Osobowych.

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

Dane będą przetwarzane w celu:

1. umożliwienia Ci wzięcia udziału w akcji promocyjnej – przez czas trwania Promocji, jednakże nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia wszelkich roszczeń mogących wyniknąć z  organizacji Promocji,

2. wykonania obowiązków związanych z organizacją Promocji, w szczególności rozliczeń

finansowych związanych z uczestnictwem, o ile udział w Promocji wymaga dokonania

płatności lub związany jest z przyznaniem nagród uczestnikom - przez czas niezbędny do

wypełnienia wszystkich obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym także

obowiązków podatkowych, jednakże nie dłużej niż do czasu upływu okresu przedawnienia

wszelkich zobowiązań mogących wyniknąć z organizacji Promocji,

3. marketingowym polegającym na promocji naszych towarów i usług oraz nas samych, w tym w związku z organizowaną Promocją, a także badaniu poziomu satysfakcji – przez czas

prowadzenia przez nas tych działań albo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

w celach marketingowych.

4. w przypadku wyrażenia dobrowolnych i opcjonalnych zgód, dane będą przetwarzane także

w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu Ci informacji o produktach oraz

usługach, promocjach, cennikach i innych informacjach oraz wydarzeniach promocyjnych za

pomocą wiadomości wysyłanych na Państwa adres e-mail lub numer telefonu oraz w trakcie

rozmów telefonicznych – do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie komunikatów

marketingowych.

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Przy czym, bez podania Twoich danych kontaktowych nie będziesz mógł

uczestniczyć w Promocji.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie, w jakim Twoje dane przetwarzane są w celu wykonania

przez Administratora obowiązków prawnych, w szczególności związanych z rozliczeniami

finansowymi, w szczególności związanych z rozliczeniem płatności za uczestnictwo w

Promocji lub wydaniem nagród,

2. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes.

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie naszego marketingu, w tym

związanego z organizacją Promocji oraz mającego na celu promocję naszych produktów lub

usług, a także badaniu poziomu satysfakcji.

3. Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. w

zakresie, w jakim Twoje dane przetwarzane są w związku z udzielaną zgodą na otrzymywanie

komunikatów marketingowych. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to

zrobić, skontaktuj się z nami. Odwołanie zgody nie ma wpływy na zgodność z prawem

przetwarzania, które następowało przed odwołaniem zgody.

 

Produkty dla przemysłu
tel. 81 745 20 51
Produkty do budowy sieci
tel. 81 745 20 51
Produkty dla rolnictwa
tel. 501 876 136

Nasi dostawcy

Dane kontaktowe

BOLTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.

ul. Inżynierska 3

20-484 Lublin, Poland

tel: 81 745 20 51

fax: 81 743 85 00

e-mail: info@bolte.pl

Zaktualizowaliśmy ważne informacje, o przetwarzaniu danych osobowych. Więcej szczegółów można znaleźć w dokumentacji RODO oraz  polityce prywatności . Korzystanie z serwisu oznacza jej akceptację.